Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Επικαιρότητα Νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες
Νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες
euroimg2Νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες τίθενται σε ισχύ

Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες είναι πλέον επίσημο δίκαιο της ΕΕ, έπειτα από τη δημοσίευσή τους  στην  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες, σύνθεση της οδηγίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και της οδηγίας για τα δικαιώματα των πολιτών, πρέπει έως τον Ιούνιο του 2011 να έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των 27 κρατών μελών της ΕΕ.
Ο νέος κανονισμός για την ίδρυση της νέας ευρωπαϊκής αρχής τηλεπικοινωνιών, τη «'Ένωσης των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC)», έχει άμεση εφαρμογή και θα τεθεί σε ισχύ σε 20 ημέρες. Η BEREC θα αποτελέσει εξουσία συνεκτικής κανονιστικής ρύθμισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Αυτό το τελευταίο βήμα στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ ακολουθεί την τελική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που επιτεύχθηκε το Νοέμβριο.

Η νέα ευρωπαϊκή αρχή τηλεπικοινωνιών BEREC απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 27 εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται, κατά κανόνα, με πλειοψηφία δύο τρίτων ή με απλή πλειοψηφία για γνωμοδότηση της BEREC στο πλαίσιο ανάλυσης της Επιτροπής για μέτρα που κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι αποφάσεις της BEREC θα εκπονούνται με την υποστήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Επίσης, η BEREC θα συμβουλεύει, θα υποστηρίζει και θα συμπληρώνει το έργο των ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών, ειδικά όταν πρόκειται για κανονιστικές αποφάσεις με διασυνοριακή διάσταση.

Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης στις τηλεπικοινωνίες, 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από ευρύτερη επιλογή για τους καταναλωτές λόγω αυξημένου ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών, από καλύτερη κάλυψη με ταχείες διαδικτυακές ευρυζωνικές συνδέσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς και από ισχυρότερη εδραίωση του δικαιώματός τους για προστασία της ιδιωτικής ζωής στις τηλεπικοινωνίες. Από την πλευρά του ραδιοφάσματος, εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν στους νέους κανόνες τα οικεία συστήματα κατανομής και αδειοδότησης, ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες του ραδιοφάσματος. Η Επιτροπή θα εκπονήσει πρόταση για το πρώτο πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος, μια καινοτομία της δέσμης μεταρρυθμίσεων, καθώς και για τη δημιουργία στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη συνεκτικής πολιτικής για το ραδιοφάσμα στην ΕΕ. Σήμερα δημοσιεύτηκε επίσης απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση της ομάδας πολιτικής ραδιοφάσματος, ώστε να καταστεί πλήρως εφικτός ο συμβουλευτικός ρόλος της στην προετοιμασία αυτών των σχεδίων προγραμμάτων ραδιοφάσματος για την Επιτροπή.

Τα επόμενα βήματα:
- ίδρυση της Ένωσης ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, BEREC (άνοιξη 2010) – Επισημαίνεται ότι για την απόφαση σχετικά με την οριστική έδρα της BEREC θα απαιτηθεί συμφωνία των κυβερνήσεων και των 27 κρατών μελών της ΕΕ•
- μεταφορά της δέσμης των μεταρρυθμίσεων στις τηλεπικοινωνίες στην εθνική νομοθεσία των 27 κρατών μελών της ΕΕ (έως τον Ιούνιο του 2011).

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm