Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Επικαιρότητα Προλάβετε 30.000 Ευρώ Επιδότηση
Προλάβετε 30.000 Ευρώ Επιδότηση

Προλάβετε 30.000 Ευρώ Επιδότηση Έως 29/10/2008

Προκηρύχθηκε η Δράση «e-Services» του Μέτρου 3.2. «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονομία» (Ε.Π. ΚτΠ, 3ο ΚΠΣ).

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιό τους.

Οι βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τα εξής:
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξενάγηση
• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
• Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα (Προσωπικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

Επιπλέον, επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Είναι υφιστάμενες με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008.
• Καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού Ε.Ε.1998/2006 (de minimis).
• Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 5.000 € έως 50.000 € με επιδοτούμενο ποσοστό το 60% (μέγιστο ποσό επιδότησης = 30.000 €).

Ο φάκελός σας θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 29/10/2008. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως τις 31/12/2008, ενώ η εκταμίευση της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30/4/2009.

Αντιπροσωπευτικές (αλλά όχι περιοριστικές / εξαντλητικές) περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θεωρούνται:
• Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) που να παρέχουν τη δυνατότητα παραγγελιοληψίας από πελάτες λιανικής (b2c) ή χονδρικής (b2b) και εξόφλησης, σε πραγματικό χρόνο (on-line).
• Συστήματα φορητής παραγγελιοληψίας (sales force automation).
• Συστήματα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (exVan).
• Συστήματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auction).
• Συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων θέσεων και εισιτηρίων (e-booking).
• Συστήματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (e-learning).
• Συστήματα ηλεκτρονικής ξενάγησης.
• Συστήματα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαδραστικής ενημέρωσης – πληροφόρησης.
• Λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. συστήματα τηλεδιάσκεψης για επικοινωνία με τους πελάτες, κ.τ.λ.)
• Μηχανισμοί τηλεειδοποίησης των πελατών για θέματα όπως αποστολή της παραγγελίας, διαθεσιμότητα υλικών κ.τ.λ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Πηγή www.euro-info.gr