Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Επικαιρότητα Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 την ανακοίνωση COM(2008) 572 τελικό, σχετικά με τη δεύτερη περιοδική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας σε δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/22/EK.

Η ανακοίνωση αφορά τη δεύτερη περιοδική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας, όπως απαιτείται από το άρθρο 15 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία (εφεξής η οδηγία). Περιλαμβάνει επίσης γενικότερο προβληματισμό όσον αφορά το ρόλο της καθολικής υπηρεσίας στην αντιμετώπιση ευρύτερων προκλήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – ιδίως της εξασφάλισης πρόσβασης σε ευρυζωνικές επικοινωνίες – για να εγκαινιαστεί ο διάλογος σχετικά με τη δυνατή μελλοντική πολιτική.

Η κάλυψη των ευρυζωνικών δικτύων έχει πλέον επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό στα περισσότερα κράτη μέλη, όντας κατά μέσο όρο διαθέσιμη στο 90% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση του Διαδικτύου προσεγγίζει τώρα το επίπεδο υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα του πληθυσμού, καθώς το 49% των νοικοκυριών στην ΕΕ χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, το 36% από τους οποίους με ευρυζωνική σύνδεση. Μολονότι η ευρυζωνική τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται ακόμη από την πλειονότητα των καταναλωτών (η πρώτη από τις δύο αιτιολογικές σκέψεις που προσδιορίζονται στο παράρτημα V της οδηγίας ) και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται και περιγράφεται από τη παρούσα διατύπωση, η αφομοίωσή της προσεγγίζει τα όρια της χρήσης από την πλειονότητα των καταναλωτών. Είναι, εξάλλου εύλογο να αναμένεται ότι, σχετικά σύντομα, οι στενοζωνικές συνδέσεις δεν θα ανταποκρίνονται πλέον στην απαίτηση να είναι «επαρκείς προκειμένου να επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο Διαδίκτυο» (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας. Η κατάσταση αυτή πρέπει επομένως να παραμείνει υπό επανεξέταση.


Πηγή www.euro-info.gr