Είστε εδώ: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Επικαιρότητα Διαβούλευση για την προώθηση της ευρυζωνικότητας
Διαβούλευση για την προώθηση της ευρυζωνικότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου διαβούλευση σχετικά με τις κανονιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA).

Τα δίκτυα NGA με οπτικές ίνες επιτρέπουν πολλαπλάσιες ταχύτητες σε σχέση με εκείνες των παραδοσιακών δικτύων με σύρματα χαλκού και είναι αναγκαία για τη μετάδοση περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας (όπως της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας) και για διαδραστικές εφαρμογές.

Ο ορισμός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για δίκτυα NGA έχει ως στόχο την προώθηση συνεκτικής αντιμετώπισης των φορέων εκμετάλλευσης στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, τη διασφάλιση της αναγκαίας για τους επενδυτές ρυθμιστικής προβλεψιμότητας.

Οι διαβουλεύσεις της Επιτροπής βασίζονται σε ένα σχέδιο σύστασης, το οποίο απευθύνεται στις ρυθμιστικές αρχές των 27 κρατών μελών της ΕΕ και προτείνει ορισμούς για εναρμονισμένες κατηγορίες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, όρους πρόσβασης, ποσοστά απόδοσης και κατάλληλα ασφάλιστρα κινδύνου.

Υπάρχουν 229 εκατομμύρια γραμμές χαλκού στην ΕΕ, έναντι μόλις άνω του 1 εκατομμυρίου συνδέσεων οπτικής ίνας. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των δαπανών στα δίκτυα NGA κατά 20 δισεκατ. € μέχρι το 2011.

Για τη ρύθμιση της ευρυζωνικής πρόσβασης αρμόδιες είναι επί του παρόντος οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ο στόχος της σύστασης της Επιτροπής θα είναι η προώθηση της εφαρμογής συνεκτικών διορθωτικών μέτρων πρόσβασης στα δίκτυα των κυρίαρχων φορέων εκμετάλλευσης NGA. Η εν λόγω σύσταση βασίζεται στη γνώμη που υποβλήθηκε στην Επιτροπή την 1η Οκτωβρίου 2007 από την ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ('ERG') σχετικά με τις κανονιστικές αρχές που διέπουν τα δίκτυα NGA.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 14 Νοεμβρίου 2008. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τη διατύπωση της σύστασης με βάση τις παρατηρήσεις που έλαβε και θα την εκδώσει επίσημα το 2009.

Το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση διατίθεται στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/nga/index_en.htm

Απόψεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης είναι δυνατό να αποστέλλονται προς την Επιτροπή στη διεύθυνση:
infso-b1ext@ec.europa.eu


Πηγή www.euro-info.gr